Kraje partnerskie Projekt KA 107 - 2019 (Ukraina, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie).

 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI MIĘDZY KRAJAMI PROGRAMU I KRAJAMI PARTNERSKIMI 

 Projekt KA 107 - 2019 (Ukraina, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie).

1. Informacje ogólne:

 W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2019 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Ukraina, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazd studenta na studia częściowe (5 miesięcy)
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (7 dni, 8 godzin dydaktycznych)
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (7 dni)

Pobyt pracownika  w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 17.02.2020 r. a 31.07.2022 r.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium oraz pokrycie kosztów podróży obliczane wg. kalkulatora odległości) wypłacane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

 

2. Liczba grantów i uczelnie partnerskie:

L.p

Kraj

Nazwa uczelni

Wydział

Przyznane miejsca

1

Bhutan

Royal Thimphu College

WH

STA - 1 incoming (Bhutan-UWM)

STA - 1 outgoing (UWM-Bhutan)  

2

Rosja

Piatigorski Uniwersytet Państwowy

WH

STA - 1 incoming (Rosja-UWM)

STT - 1 outgoing (UWM-Rosja)  

3

Rosja

Kemerowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki

WH

STA - 1 incoming (Rosja-UWM)

STT- 1 incoming (Rosja-UWM)

STT - 1 outgoing (UWM-Rosja)  

4

Rosja

Samara State University of Economics

WGIPiB

SMS – 1 incoming (Rosja-UWM)

STA- 1 incoming (Rosja-UWM)

STT- 1 incoming (Rosja-UWM)

STA - 2 outgoing (UWM-Rosja)  

5

Ukraina

Ukraiński Uniwersytet Katolicki

WT

 STA - 1 incoming (Ukraina-UWM)

6

Indie

Manipal University

(Manipal Academy of Higher Education)

WNS

 STA – 1 incoming (Indie-UWM)

 

7

Białoruś

Polotsk State University

WNE

 STA - 1 incoming (Białoruś-UWM)

STA - 1 outgoing (UWM-Białoruś)

Wysokość stypendium

SMS incoming

800 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

STA, STT incoming

140 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

STA, STT outgoing

180 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

SMS- wyjazdy/przyjazdy na studia

STA- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć

STT- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

 

Oficjalny kalkulator odległości (odległość liczona zawsze w linii prostej):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

I. Dokumenty:

1) Pracownicy są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

- wykazu osiągnięć naukowych,

- propozycji Indywidualnego Programu Nauczania lub Szkolenia (każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków).      

 

a. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- wniosek wyjazdowy (Formularz-A). Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy;

- formularz danych bankowych,

- umowa finansowa Uczelnia – Pracownik,

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania mobilności,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

 

b. Po zakończeniu mobilności:

- pisemne (oryginalne) potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające daty pobytu, cel wyjazdu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych w ramach programu Erasmus+,

- potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem: oświadczenie o odbytej podróży,

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line,

- formularz uczestnictwa w projekcie.

 

2) Studenci przyjeżdżający są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

-  zgody Dziekana Wydziału na kontynuację studiów zagranicą, otrzymanej po zaliczeniu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd,

- CV,

- Porozumienia o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA).

 

a. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- formularz danych bankowych,

- kalendarz akademicki (w przypadku, jeżeli z zaproszenia nie wynikają daty trwania semestru),

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania mobilności,

- umowa finansowa Uczelnia – Student,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

 

b. W trakcie mobilności:

- porozumienie o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA), sekcja During the mobility (w przypadku zmiany przedmiotów).

 

c. Po zakończeniu mobilności:

- oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records),

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line,

- formularz uczestnictwa w projekcie.