Wyjazdy pracowników

 

Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dla podróżujących na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja

 

Szczegółowe informacje nt. sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw znajdują się w zakładce Informacje dla podróżujących.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 96/2021 z dnia 21 października 2021 roku każdy pracownik, doktorant lub student planujący wyjazd za granicę powinien złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wypełniony wniosek o wyjazd za granicę. Dodatkowo doktoraci i studenci do wniosku dołączają oryginał umowy o zwrot kosztów podróży.

Dokument należy złożyć najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. Złożenie wniosku z naruszeniem terminu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ

Wniosek o wyjazd za granicę [POBIERZ] wypełnia osoba udająca się w zagraniczną podróż służbową.

Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie.

Wniosek o wyjazd za granicę podpisuje osoba wyjeżdżająca oraz kierownik tematu finansowego. Następnie pracownik przedkłada wniosek:

  • kierownikowi swojej jednostki organizacyjnej,
  • dziekanowi w celu akceptacji wyjazdu.

Formularz należy przekazać do BWM (p. 221 A).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące wyjazdu - np. zaproszenie (list, e-mail, fax), program konferencji.

W przypadku wyjazdu na staż naukowy należy również dołączyć indywidualny program podnoszenia kwalifikacji.

 

 ZMIANY WE WNIOSKU O WYJAZD ZA GRANICĘ

W celu dokonania zmian przed wyjazdem we wniosku o wyjazd za granicę, należy złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej podanie o wprowadzenie zmian we wniosku o wyjazd za granicę [POBIERZ].

 

ZALICZKA NA WYJAZD

Chęć odbioru zaliczki na wyjazd zagraniczny należy zgłosić mailowo najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem odbioru - zgłoszenia po tym terminie nie będą realizowane.

Rozliczenia z zaliczki dewizowej wystawionej na wyjazd za granicę pracownik dokonuje osobiście w Kwesturze.

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2022 r. (zakładka "Diety").

 

WYJAZDY NA DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ ROKU

UWAGA! WYJAZDY NA DŁUŻEJ NIŻ PÓŁ ROKU WIĄŻĄ SIĘ Z OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA DO MINISTERSTWA CYFRYZACJI NAJPÓŹNIEJ W DNIU OPUSZCZENIA KRAJU.

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice

 
INNE WNIOSKI
 
W przypadku płatności zagranicznych w formie przelewu bankowego należy wypełnić następujący wniosek:

WNIOSEK O ZALICZKĘ WNIESIENIA OPŁATY

 

Przy płatnościach z użyciem służbowej karty kredytowej UWM w Olsztynie należy wypełnić następujący wniosek: 

WNIOSEK O DOKONANIE PŁATNOŚCI KARTĄ SŁUŻBOWĄ

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej  lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia weszły w życie 1 marca 2013 r. Treść rozporządzenia tutaj.

 

ROZLICZENIE WYJAZDU

Pracownik jest zobowiązany do rozliczenie kosztów podróży służbowej w terminie do 14 dni od powrotu do kraju. Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie skutkowało obciążeniem wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki.

Do rozliczenia podróży służbowej pracownik przedstawia delegację służbową, oświadczenie o wyżywieniu i noclegu, karty pokładowe, bilety lub informację o kartach pokładowych w formie elektronicznej, a także - w przypadku konferencji naukowych, warsztatów, staży zagranicznych, potwierdzenie uczestnictwa.

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy w przypadku wyjazdu powyżej 14 dni nauczyciel akademicki po powrocie składa sprawozdanie z wyjazdu.

Zgodnie z uchwałą nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w przypadku wyjazdu na staż naukowy pracownik po powrocie składa sprawozdanie z wyjazdu oraz dokument potwierdzony przez jednostkę, program realizacji podnoszenia kwalifikacji.

 

ODWOŁANIE WYJAZDU

W przypadku odwołania wyjazdu pracownik zobowiazany jest do zawiadomienia o tym Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w formie pisemnej.