Kraje partnerskie Projekt KA 107 - 2020 01.08.2020-31.07.2023

Kraje partnerskie Projekt KA 107 - 2020 (USA, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie, Kazachstan, Ukraina, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Armenia, Albania, Wietnam, Uzbekistan, Tadżykistan, Czarnogóra).

1. Informacje ogólne:

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2020 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: USA, Rosja, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie, Kazachstan, Ukraina, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Armenia, Albania, Wietnam, Uzbekistan, Tadżykistan, Czarnogóra.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazd/wyjazdy studentów na studia częściowe (5 miesięcy)
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (7 dni, 8 godzin dydaktycznych)
  • przyjazd pracownika w celach szkoleniowych (7 dni)

Wszystkie przyznane mobilności powinny zostać zrealizowane do: 31/07/2023.

Protokoły z rekrutacji wydziałowej do: 01/06/2021 (możliwością zmiany daty przyjazdu/wyjazdu oraz osoby wyznaczonej do odbycia mobilności).

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

LP.

KRAJ

UNIWERSYTET

WYDZIAŁ

 

LICZBA/RODZAJ MOBILNOŚCI

1

USA

Syracuse University

WG

STA - 1 incoming

(USA-UWM)

2

USA

Tarleton State University

WBZ

STA - 1 outgoing

(UWM-USA)

3

INDIE

Manipal University

WNS

STA - 1 incoming

(Indie-UWM)

4

ROSJA

Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO)

WNS

STA - 2 incoming

(Rosja-UWM)

STA - 2 outgoing

(UWM-Rosja)

 

5

ROSJA

Kemerowski Państwowy Instytut Kultury

HW

STA - 1 incoming

(Rosja-UWM)

 

6

UKRAINA

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES)

WRiL

STA - 1 outgoing

(UWM-Ukraina)

 

7

UKRAINA

Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska

WNS

STA - 1 incoming

(Ukraina-UWM)

8

UKRAINA

Krzemieniecka Humanistyczno -Pedagogiczna Akademia
im. Tarasa Szewczenki

WH

STA - 1 incoming

(Ukraina-UWM)

9

BIAŁORUŚ

Grodno State Agrarian University in Grodno

WBZ

STA - 1 incoming

(Białoruś-UWM)

 

10

BIAŁORUŚ

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im Janka Kupały

WS

STA - 1 outgoing

(UWM-Białoruś)

 

11

AZERBEJDŻAN

Lankaran State University

WG

STA - 1 incoming

(Azerb.-UWM)

STA - 1 outgoing

(UWM-Azerb.)

 

12

BOŚNIA i HERC.

International Burch University

WG

STA - 1 incoming

(Bośnia-UWM)

STA - 1 outgoing

(UWM-Bośnia)

SMS - 1 incoming

(Bośnia-UWM)

SMS - 1 outgoing

(UWM-Bośnia)

 

13

WIETNAM

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)

WG

STT - 1 incoming

(Wiet.-UWM)

 

14

UZBEKISTAN

Tashkent Chemical Technological Institute (TCTI)

WG

STA - 1 incoming

(Uzb.-UWM)

 

15

ALBANIA

Epoka University

WG

STA - 1 incoming

(Albania-UWM)

STA - 1 outgoing

(UWM-Albania)

 

16

KAZACHSTAN

Al-Farabi Kazakh National University

WNS

STA - 1 outgoing

(UWM-Kazach.)

 

17

KAZACHSTAN

Kazakh National Agrarian University in Almaty (KazNau)

WBZ

STA - 1 incoming

(Kazach.-UWM)

 

18

ARMENIA

Uniwersytet Państwowy w Erywaniu

WNS

STA - 1 incoming

(Armenia-UWM)

STA - 1 outgoing

(UWM-Armenia)

 

19

TADŻYKISTAN

Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu

WNE

STA - 1 outgoing

(UWM-Tadż.)

20

BHUTAN

Royal Thimphu College

WH

STA - 1 incoming

(Bhutan-UWM)

SMS - 1 incoming

(Bhutan-UWM)

 

21

CZARNOGÓRA

University of Montenegro

WG

STA - 1 incoming

(Czar.-UWM)

STA - 1 outgoing

(UWM-Czar.)

 

 

 

 

SMS- wyjazdy/przyjazdy na studia

STA- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć

STT- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

 

Wysokość stypendium:

SMS incoming

800 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

SMS outgoing

700 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

STA, STT incoming

140 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

STA, STT outgoing

180 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości)

 

Oficjalny kalkulator odległości (odległość liczona zawsze w linii prostej):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

I. Dokumenty:

1) Pracownicy są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

- propozycji Indywidualnego Programu Nauczania lub Szkolenia (każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków).      

 

a. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- wniosek wyjazdowy (Formularz-A). Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy;

- formularz danych bankowych,

- umowa finansowa Uczelnia – Pracownik,

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania mobilności,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

 

b. Po zakończeniu mobilności:

- pisemne (oryginalne) potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające daty pobytu, cel wyjazdu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych w ramach programu Erasmus+,

- potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem: oświadczenie o odbytej podróży,

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line,

- formularz uczestnictwa w projekcie.

 

2) Studenci przyjeżdżający są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

-  zgody Dziekana Wydziału na kontynuację studiów zagranicą, otrzymanej po zaliczeniu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd,

- Porozumienia o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA).

 

a. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- formularz danych bankowych,

- kalendarz akademicki (w przypadku, jeżeli z zaproszenia nie wynikają daty trwania semestru),

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania mobilności,

- umowa finansowa Uczelnia – Student,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

 

b. W trakcie mobilności:

- porozumienie o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA), sekcja During the mobility (w przypadku zmiany przedmiotów).

 

c. Po zakończeniu mobilności:

- potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem – oświadczenie o odbytej podróży dostępne na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej,

- oryginał potwierdzenia pobytu na uczelni zagranicznej

- oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records) oraz dokument Learning Agreement uzupełniony o sekcję „po zakończeniu mobilności - „after mobility”

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line,

- formularz uczestnictwa w projekcie.