Międzynarodowe Sieci Uniwersyteckie

Międzynarodowe Sieci Uniwersyteckie

Uniwersytet jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) oraz uczestniczy w 4 międzynarodowych sieciach uniwersyteckich.

 

EUA – European University Association
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
http://www.eua.be/

EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. Zrzesza ponad 800 organizacji  z 48 krajów europejskich, w tym uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badaniach naukowych oraz reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski). Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

 

BSRUN – Baltic Sea Region University Network
Sieć Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego

 

Baltic Sea Region University Network (BSRUN)
www.bsrun.org

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w dniu 4 marca 2002 roku został przyjęty w poczet członków Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN), w ramach której realizowana jest współpraca m.in. z uniwersytetami z Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji oraz ośrodkami akademickimi z Warszawy, Białegostoku, Gdańska i Łodzi. Współpraca ta, jak dotychczas opiera się na wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania i organizacji współpracy zagranicznej, szkolnictwa wyższego a także nowych technologii informacyjnych stosowanych w zarządzaniu uczelniami wyższymi.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku UWM w Olsztynie prowadził sekretariat Sieci BSRUN.

 

 

GUNI – Global University Network for Innovation
Global University Network for Innovation
http://www.guni-rmies.net/

 

Global University Network for Innovation (GUNI) jest siecią grupującą Katedry UNESCO, instytuty badawczo-naukowe szkół wyższych oraz instytucje uczestniczące w projektach dotyczących zmian i innowacji w szkolnictwie wyższym.
Regionalne sieci GUNI są tworzone w następujących pięciu regionach świata: Afryka, Ameryka Łacińska i Karaiby, Azja i Pacyfik, Kraje Arabskie, Europa i Ameryka Północna.
Zagadnienia, którymi zajmuje się GUNI dotyczą problematyki kształcenia, procedur akredytacyjnych, ustalania wskaźników jakości kształcenia, porównywalnych w skali międzynarodowej, a także możliwość wymiany myśli i konfrontowania rozwiązań praktycznych, stosowanych w różnych krajach.

Głównymi celami sieci GUNI są:

  1. Umocnienie pozycji szkolnictwa wyższego na świecie;
  2. Dokonywanie starań mających na celu wdrożenie Deklaracji i Priorytetowego Planu Działań przyjętych przez Światową Konferencję nt. Szkolnictwa Wyższego (World Conference on Higher Education, WCHE);
  3. Poprawa i usprawnienie polityki w kwestiach dotyczących szkolnictwa wyższego;
  4. Poszukiwanie zasobów i pobudzanie czynników mających wpływ na promocję postępu szkolnictwa wyższego w krajach słabiej wspieranych;
  5. Umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a światem pracy.

 

 

CIRCEOS – The Interuniversity Centre for Research and Cooperation
Międzyuniwersyteckie Centrum Badań Naukowych i Współpracy z Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią

 

The Interuniversity Centre for Research and Cooperation of Eastern and South-Eastern Europe (CIRCEOS)
http://www.circeos.uniba.it http://www.circeos.info/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie należy do Międzyuniwersyteckiego Centrum Badań Naukowych i Współpracy z Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią (CIRCEOS) powołanego w marcu 2003r w Bari we Włoszech. Celem i zadaniem Centrum jest stworzenie systemu współpracy pomiędzy Uniwersytetami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Regionu Bałkańskiego, wspieranie badań naukowych, organizowanie wspólnych programów naukowych, kursów, studiów podyplomowych, a także wymiana studentów.

 

VUA – Visegrad University Association

12 września 2012 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do kolejnej sieci – Visegrad University Association. Na corocznym spotkaniu wszystkich członków sieci, które w tym roku odbyło się w Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze, UWM w Olsztynie reprezentował Pan prof. dr hab. Jerzy Przyborowski – Prorektor ds. kształcenia.

Visegrad University Association to stowarzyszenie, które powstało w ramach strategicznego projektu „ Zrównoważony rozwój sektora rolnego w krajach V4 i współpracujących regionach”. Koordynatorem projektu jest Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Sieć zrzesza 30 członków i 9 członków honorowych.

Celami VUA są:

- wspieranie współpracy między uczelniami członkowskimi w dziedzinie edukacji badań, wymiany pracowników i studentów;
- wymiana informacji, wiedzy naukowej i wyników badań naukowych poprzez m.in. publikacje w międzynarodowym czasopiśmie „Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development”;
- współpraca w opracowywaniu badań naukowych związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego i ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju;
- zapewnienie współpracy w zakresie wspólnych i podwójnych dyplomów studiów;
- wspieranie współpracy między uczelniami członkowskich w zakresie badań i edukacji na rzecz rozwoju gospodarki, społeczeństwa, pokoju i aspektów kulturowych krajów należących do VUA.

oficjalna strona Sieci