Informacje ogólne

 • W Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu (KA103) oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107)

• Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne, niż w przypadku mobilności między krajami programu

• Wnioski są oceniane według kryterium jakościowego przez ekspertów zewnętrznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+

 

Pytania szczegółowe dotyczące mobilności z państwami partnerskimi - WNIOSEK

Wniosek będzie oceniany pod kątem czterech kryteriów jakościowych:

1.Adekwatność strategii (maksymalnie 30 punktów).

2.Jakość metod współpracy (maksymalnie 30 punktów).

3.Jakość planu działania i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów).

4.Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów).

 

Jakie działania mogą być finansowane w projekcie „Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi?

1. Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia (SMS)

2.Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej oraz przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw/organizacji w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej (STA)

3.Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT)

 

Dotychczasowe wnioski złożone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

  • wniosek 2016 - 8 przyznanych mobilności (Ukraina, Indie)
  • wniosek 2017 - 16 przyznanych mobilności (Białoruś, Bhutan, Ukraina, USA)
  • wniosek 2018 - 30 przyznanych mobilności (Ukraina, Białoruś, Bhutan, USA, Senegal, Armenia, Rosja, Indie, Wietnam, Tadżykistan, Uzbekistan)
  • wniosek 2019 - 16 przyznanych mobilności (Ukraina, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie)
  • wniosek 2020 - 32 przyznanych mobilności (USA, Białoruś, Bhutan, Rosja, Indie, Kazachstan, Ukraina, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Armenia, Albania, Wietnam, Uzbekistan, Tadżykistan, Czarnogóra)

 

Nabór na konkurs wniosków 2020 - zamknięty.

Regiony, koperty budżetowe, kraje- konkurs wniosków 2020r.