Studenci obcokrajowcy

Studenci obcokrajowcy mogą być przyjmowani:

 

I. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej:

  • poprzez system rekrutacyjny IRK

II. Na zasadach rekrutacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą Polski:

  • logowanie w systemie rekrutacyjnym IRK; dokumenty dostarczyć należy za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

Osoby, które posiadają polskie świadectwo dojrzałości, dyplom EB matury europejskiej, dyplom IB matury międzynarodowej, zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów zobowiązane są do utworzenia konta w:

 

2. Osoby posiadające zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów dodatkowo ubiegają się o przyjęcie na studia za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:

 

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załączniku 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.  Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

1. W ramach rekrutacji jednoczęściowej:

a)  na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka,gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)  na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji –przedmioty: matematyka i fizyka,

d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f) na kierunku filologia (specjalność filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

g) na kierunku filologia (specjalność filologia germańska, specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h) na kierunku filologia (specjalność filologia angielska, specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego, specjalność. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,

2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a)  na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język

 polski,

c)  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język

 polski,

d)  na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)

 oraz do oceny predyspozycji kandydata.

 

 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie składają komplet dokumentów w terminie do 08.07.2019, natomiast kandydaci na studia niestacjonarne oraz  stacjonarne drugiego stopnia składają komplet dokumentów do 23.07.2019 (wykaz dokumentów).

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94