Studenci obcokrajowcy

Studenci obcokajowcy mogą być przyjmowani:

 

I. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich:

 • poprzez system rekrutacyjny IRK

II. Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązującej obywateli polskich:

 • za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

 1. Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich (poprzez system rekrutacyjny IRK) mogą być przyjmowani cudzoziemcy:

  • którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce;
  • posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • korzystający z ochrony czasowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pracownicy migrujący, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendiów i zapomóg;
  • posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • którym udzielono ochrony uzupełniającej;
  • którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650);
  • posiadacze aktualnej Karty Polaka.

Osoby, które wybrały ścieżkę rekrutacyjną wg. zasad obowiązujących obywateli polskich zobowiązane są do utworzenia konta w:

 

2. Pozostali cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązującej obywateli polskich:

Obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, którzy nie są posiadaczami wyżej wymienionych dokumentów przechodzą rekrutacje za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w terminie do 26.07.2019 (wykaz dokumentów).

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: urszula.szmigiel@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94o