Studenci obcokrajowcy

 

Rekrutacja 2023!

Drodzy Kandydaci,

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aplikowania. Rekrutacja na studia anglojęzyczne ruszy już 25 kwietnia, zaś na studia w języku polskim ruszy 7 czerwca.

OFERTA KSZTAŁCENIA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

Tel.: (+48 89) 524 57 64

 

Aplikuj o stypendium NAWA!!!

 

Zasady przyjmowania studentów obcokrajowców

Osoby posiadające zagraniczne świadectwo dojrzałości lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów dodatkowo ubiegają się o przyjęcie na studia za pośrednictwem Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

1. Nabór na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załączniku 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.  Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

1. w ramach rekrutacji jednoczęściowej:

a) na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b) na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria w logistyce, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,

d) na kierunkach: administracja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, doradztwo podatkowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f) na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,

g) na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h) na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,

i) na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia),

2. w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

b) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

c) na kierunku logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

d) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku – przedmioty matematyka lub fizyka oraz geografia lub chemia,

oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Aby egzamin został uznany za pozytywny, kandydat musi uzyskać z dwóch przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające (2). Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną celujący (6,0) - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

Kandydaci na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie muszą dokonać kompletnej rejestracji na studia wraz z uiszczeniem opłaty w terminie do 11.07.2022

2. Nabór na studia II stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

W związku z tym, że ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów  nie ulega przeliczeniu, kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów:

1)      na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

2)      na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

3)      na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,

4)      na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

5)      na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

6)      na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,

7)      na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,

8)      na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,

9)      na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język polski i język angielski.

Egzaminy oceniane są w skali 2-5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie trwa do 21.07.2023

 

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 524 57 64
Fax : (+48 89) 524 04 94