Nostryfikacja

Zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą określa Zarządzenie Nr 122/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2023 r.

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Informacje nt. przyznanych kategorii naukowych UWM w Olsztynie znajduje się w systemie RAD-on.

 

WNIOSEK O NOSTRYFIKACJĘ DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

Wniosek należy złożyć do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wraz z dołączonymi dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, czyli:

 • dyplom ukończenia studiów
 • dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia - PRZYKŁAD

 

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, należy dołączyć kopie notarialne powyższych dokumentów.

Prosimy nie wysyłać oryginałów. 

 

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku uczelnia nostryfikująca wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę, o której mowa w § 2 ust. 1, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

 

Opłata nostryfikacyjna:

 • Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pobiera opłatę w wysokości 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej.
 • Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania.
 • W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub życiowa, wnioskodawca może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty nostryfkacyjnej bądź o rozłożenie jej na raty. Do wniosku w tym przedmiocie należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi w opłacie.
 • Wniosek o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie jej na raty wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Rektora równocześnie z wnioskiem o nostryfikację, bądź najpóźniej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o uiszczenie opłaty nostryfikacyjnej.
 • W przypadku złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty lub rozłożenie jej na raty obowiązek wniesienia opłaty nostryfikacyjnej ulega odroczeniu.

 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny:

Referent Żaneta Kulawczyk

+48 89 524 57 64

zaneta.kulawczyk@uwm.edu.pl