Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne wygenerowane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2023/2024 wynosi:

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Opłatę można uiścić:

  • W kasach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

         Budynek rektoratu,  ul. Oczapowskiego 2,10-719 Olsztyn

  • Przelewem bankowym: 

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).

Tytuł przelewu:

IMIĘ.NAZWISKO. OPŁATA REKRUTACYJNA

Regulamin wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe, obsługiwanym przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie