Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od cudzoziemców  – kandydatów na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia (podpisane odręcznie).

2. Zalegalizowana/opatrzona apostille kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierająca klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.


W przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia zalegalizowanego/opatrzonego apostille dyplomu (wraz z suplementem/wykazem ocen) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.

Kandydat na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) zobowiązany jest dostarczyć – kserokopię zalegalizowanego/opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.

3. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy osób, które chcą podjąć studia w języku polskim).

Zaświadczenie o znajomości języka polskiego:  zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym, lub dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2 wydany przez szkołę językową.
W przypadku braku poświadczenia znajomości języka polskiego będzie miała miejsce rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego.

4. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem). Oryginał dokumentu do wglądu.

5. Formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu IRK.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (więcej informacji).

7. Kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć po przyjęciu na studia do 15.10.2019r.).

8. Kserokopia ważnej minimum rok polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub karty EKUZ (należy dostarczyć po przyjęciu na studia do 15.10.2019r.).

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych wraz z wykazem ocen (suplementem) oraz apostille/legalizacja muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w terminie do 08.07.2019 (studia I stopnia, jednolite magisterskie) 23.07.2019 (studia II stopnia oraz studia niestacjonarne)

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94