Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od cudzoziemców  – kandydatów na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia (podpisane odręcznie) wydrukowane z systemu IRK.

2. Zalegalizowana/opatrzona apostille kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierająca klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.


W przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia zalegalizowanego/opatrzonego apostille dyplomu (wraz z suplementem/wykazem ocen) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.

Kandydat do szkoły doktorskiej (dawne studia trzeciego stopnia) zobowiązany jest dostarczyć – kserokopię zalegalizowanego/opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą, uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Oryginał należy okazać do wglądu.

3. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy osób, które chcą podjąć studia w języku polskim).

Zaświadczenie o znajomości języka polskiego:  zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym, lub dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B1 wydany przez szkołę językową.
W przypadku braku poświadczenia znajomości języka polskiego będzie miała miejsce rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego.

4. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem). Oryginał dokumentu do wglądu.

5. Formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu IRK.

6. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (więcej informacji).

7. Kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć po przyjęciu na studia do 22.10.2022r.).

8. Kserokopia ważnej minimum rok polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub karty EKUZ (należy dostarczyć po przyjęciu na studia do 22.10.2022r.).

9. Certyfikat znajomości języka angielskiego (dotyczy osób chcących podjąć studia w języku angielskim).

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych wraz z wykazem ocen (suplementem) oraz apostille/legalizacja muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 

Termin rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów mija 08.07.2022 r.

W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikami Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: bwm@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26