Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od cudzoziemców  – kandydatów na studia:

1. Podanie o przyjęcie na studia (podpisane odręcznie).

2. Zalegalizowany/opatrzony apostille oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej zawierający klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula.


W przypadku studiów drugiego stopnia – zalegalizowany/opatrzony apostille dyplom (wraz z suplementem/wykazem ocen) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Kandydat na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) zobowiązany jest dostarczyć –zalegalizowany/opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich. Dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

3. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy osób, które chcą podjąć studia w języku polskim).

4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

5. 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle oraz na płycie CD.

6. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem).

7.Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (więcej informacji).

8.Kserokopia  wizy oraz polisy ubezpieczeniowej (po przyjęciu na studia do 15.10.2018r).

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych wraz z wykazem ocen (suplementem) muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Wszystkie inne dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski (nie musi to być tłumacz przysięgły).

 

 

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w terminie do 09.07.2018 (studia I stopnia) 24.07.2018 (studia II stopnia)

(osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty) do:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Ul. Oczapowskiego 2 pok. 221 A
10-719 Olsztyn

Biuro przyjmuje interesantów w godz. 8.00 – 14.00

KONTAKT:

e-mail: urszula.szmigiel@uwm.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Tel.: (+48 89) 523 39 26
Fax : (+48 89) 524 04 94o