Rekrutacja ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Nabór uzupełniający do udziału w Projekcie „PROM- Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” został zakończony.


Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z celami projektu oraz działaniami.  

Poniżej, w „Kroku 3”  znajdują się niezbędne dokumenty aplikacyjne.

Krok 1:

Zapoznanie się z Harmonogram Rekrutacji:

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Harmonogram rekrutacji 

oraz Regulaminem

a także z Załącznikami do Regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Stawki ryczałtowe obowiązujące w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Limit miejsc w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz aplikacyjny

Załącznik nr 5  do Regulaminu – Formularz danych do umowy

Załącznik nr 6  do Regulaminu – Raport merytoryczny z realizacji mobilności

Załączniki do Umowy z Uczestnikiem:

Załącznik nr 1 do Umowy z Uczestnikiem – Rozliczenie finansowe wyjazdu

Załącznik nr 3 do Umowy z Uczestnikiem – Wzór certyfikatu

 

Krok 2: 

Sprawdzenie, czy spełniają Państwo formalne założenia Programu i Projektu tzn:

1. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą być osoby, które od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu do zakończenia i rozliczenia wyjazdu posiadają status doktoranta bądź są zatrudnione na UWM jako nauczyciele akademiccy oraz nie przekroczyły 40 roku życia.

2. Posiadają Państwo status doktoranta/doktorantki bądź nauczyciela akademickiego UWM.

 

Krok 3:

Złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Projektu:

a) Formularz aplikacyjny w projekcie (załącznik nr 4 do Regulaminu);

b) Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status doktoranta na UWM lub w instytucji zagranicznej – w przypadku doktorantów

c) Zaświadczenie o zatrudnienia na UWM lub w instytucji zagranicznej – w przypadku kadry akademickiej

d) Dokument potwierdzający chęć przyjęcia Kandydata/Kandydatki przez instytucję goszczącą na daną formę kształcenia wybraną przez Kandydata/Kandydatkę w Formularzu oraz ze wskazaniem terminu mobilności. Dokument może mieć formę: oryginalnego pisma, zeskanowanego pisma, wiadomości e-mail lub faksu.

W przypadku mobilności dot. konferencji, warsztatów, szkoleń itp. Kandydat/Kandydatka zobowiązany/a jest do dostarczenia potwierdzenia zgłoszenia na wydarzenie.

e) Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym realizowana będzie mobilność lub języka angielskiego na poziomie minimum B2. Dokument może mieć formę: certyfikatu wydanego przez uprawnioną instytucję, zaświadczenia o ukończeniu kursów na danym poziomie. W przypadku braku podobnych dokumentów Kandydat/Kandydatka może złożyć oświadczenie potwierdzające znajomość danego języka na poziomie minimum B2.

 

Jak obliczamy stypendium:

a) koszty utrzymania w zryczałtowanej wysokości w zależności od liczby dni pobytu, wliczając 2 dni podróży, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu (tab.2).

b) kosztów dojazdu (podróży, ubezpieczenia i wizy) w zryczałtowanej wysokości w zależności od odległości (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki
a miejscowością, w której mieści się instytucja goszcząca, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku 1 do Regulaminu (tab.1).

Kalkulator odległości

c) oprócz stypendium mogą być przyznane Uczestnikowi/Uczestniczce dodatkowe środki na pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów, warsztatów itp. Dofinansowanie tych kosztów jest uzależnione od dostępności środków w Projekcie oraz merytorycznego uzasadnienia tych kosztów przez Uczestnika/Uczestniczkę

UWAGA: w wyjątkowych sytuacjach dopuszczane będzie dofinansowanie uczestnictwa w w/w wydarzenia w formie on-line (on air).

Kandydat/Kandydatka otrzyma informację o decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej drogą mailową.

Zarządzenie Rektora nr 96/2019.