VUA

VUA – Visegrad University Association

12 września 2012 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do kolejnej sieci – Visegrad University Association. Na corocznym spotkaniu wszystkich członków sieci, które w tym roku odbyło się w Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze, UWM w Olsztynie reprezentował Pan prof. dr hab. Jerzy Przyborowski – Prorektor ds. kształcenia.

Visegrad University Association to stowarzyszenie, które powstało w ramach strategicznego projektu „ Zrównoważony rozwój sektora rolnego w krajach V4 i współpracujących regionach”. Koordynatorem projektu jest Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Sieć zrzesza 30 członków i 9 członków honorowych.

Celami VUA są:

- wspieranie współpracy między uczelniami członkowskimi w dziedzinie edukacji badań, wymiany pracowników i studentów;
- wymiana informacji, wiedzy naukowej i wyników badań naukowych poprzez m.in. publikacje w międzynarodowym czasopiśmie „Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development”;
- współpraca w opracowywaniu badań naukowych związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego i ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju;
- zapewnienie współpracy w zakresie wspólnych i podwójnych dyplomów studiów;
- wspieranie współpracy między uczelniami członkowskich w zakresie badań i edukacji na rzecz rozwoju gospodarki, społeczeństwa, pokoju i aspektów kulturowych krajów należących do VUA.

oficjalna strona Sieci