WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA)

I. Informacje ogólne

1. Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

2. Pobyt w uczelni partnerskiej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna pracownikowi wyjeżdżającemu stypendium na maksymalnie 3 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

3. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika uzależnione jest od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży (Olsztyn) a miejscem docelowym i obliczane jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską.

odległość

ryczał na koszty podróży

„green travel”

od 0 do 99 km

23 Euro  na uczestnika

-

od 100 do 499 km

180 Euro na uczestnika

210 Euro na uczestnika

od 500 do 1999 km

275 Euro na uczestnika

320 Euro na uczestnika

od 2000 do 2999 km

360 Euro na uczestnika

410 Euro na uczestnika

od 3000 do 3999 km

530 Euro na uczestnika

610 Euro na uczestnika

od 4000 do 7999 km

820 Euro na uczestnika

-

8000 km lub więcej

1500 Euro na uczestnika

-

Podróż powinna odbyć się dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu mobilności.

W przypadku wolnych środków, pracownikowi korzystającemu ze zrównoważonych środków transportu (np.: samochód, autobus, pociąg, prom, itp.) zostanie wypłacony dodatek do kosztów podróży (tzw. „green travel”) zgodnie ze stawkami opublikowanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA).

4. Mobilność może odbyć się wyłącznie do uczelni zagranicznej, z którą UWM ma podpisaną i ważną umową międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+. Umowa musi być zawarta przed procesem rekrutacyjnym.

5. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 maja 2024 roku, a 31 paździenika 2024 roku.

6. Kandydat musi zapoznać się z wytycznymi uczelnianymi dotyczącymi realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych.

II. Proces rekrutacji

UWAGA! Obecny nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 1 maja 2024 do 31 października 2024.

1. Pracownicy zainteresowani wyjazdem, zgłaszają się do 18.03.2024 r. do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+, składając dokumenty aplikacyjne:
- formularz aplikacyjny (musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego)
- indywidualny program nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”)
- zaproszenie z uczelni przyjmującej (dopuszcza się wydruk e-mail).

2. Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+, do 20.03.2024 r. dostarcza do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej protokół wydziałowy poświadczony podpisem i pieczątką Dziekana wraz z dokumentami aplikacyjnymi pracowników.

3. Niezłożenie indywidualnego programu nauczania, formularza aplikacyjnego i zaproszenia wyklucza osobę z ubiegania się o wyjazd.

4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zostanie ogłoszona i przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Kolejny termin składania dokumentów przez Koordynatorów Wydziałowych w BWM zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Osoba, która została wyłączona z postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie może ponownie złożyć aplikację w następnym terminie.

5. Kryteria kwalifikacji kandydatów:

a. Ocena indywidualnego programu nauczania. Elementy brane pod uwagę to:

 • kompletność wypełnienia;
 • każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków; w punkcie Activities to be carried out obowiązkowo należy zamieścić działania, jakie będą podejmowane w trakcie nauczania
  w rozbiciu na każdy dzień mobilności (dopuszcza się zamieszczenie informacji o tym, że szczegółowy program nauczania jest zamieszczony w załączniku);
 • dokument musi być podpisany przez pracownika, Koordynatora Wydziałowego/Dziekana oraz reprezentanta uczelni przyjmującej.

b. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy oraz młodzi nauczyciele akademiccy.

c. Preferencyjnie traktowani będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz Ci, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

d. Preferowane będą zgłoszenia pracowników, którzy wybrali inne miejsce mobilności niż w dwóch poprzednich latach.

e. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca prowadzenie zajęć.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni może ustalić dodatkowe kryteria kwalifikacji.

III. Realizacja mobilności

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności:

 • Indywidualny program nauczania  - „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement” z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (Dziekan Wydziału/Koordynator Wydziałowy) oraz uczelni przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów). Ważne - należy pobrać nowy wzór „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”
 • Formularz aplikacyjny – wydrukowany i złożony u Koordynatora Wydziałowego.
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez uczelnię partnerską w danym terminie w celu przeprowadzenia wykładów.
 • Wniosek o wyjazd za granicę - Nauczyciele akademiccy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do złożenia wniosku do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku z naruszeniem terminu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 • Formularz danych bankowych  – przelew stypendium realizowane jest wyłącznie na konto uczestnika. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków, jeśli bank nie posiada siedziby na terenie Polski.
 • Ubezpieczenie – pracownik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, OC i NNW. Ubezpieczenie powinno obejmować okres trwania mobilności wraz z czasem podróży.
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik – powinna być podpisana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem mobilności. Sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikowi. Stypendium zostanie wypłacone dopiero po podpisaniu umowy przez Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni.

Każdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi dla podróżnych obowiązującymi na terenie danego kraju

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się uczestnika do opublikowanych informacji i wynikających z tego konsekwencji.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem.

2. Po powrocie:

 • Oryginalne potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych.
 • Potwierdzenie odbytej podróży (oświadczenie o odbytej podróży wraz z elektronicznym dowodem podróży (np. skan biletu/karty pokładowej));
 • Raport on-line uczestnika programu Erasmus+ (link do raportu zostanie wygenerowany po powrocie).

Powyższe dokumenty pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze w terminie do 30 dni  po zakończeniu mobilności.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie
z programu Erasmus+. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.