Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

I Informacje ogólne

1. Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

2. Pobyt w uczelni partnerskiej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna pracownikowi wyjeżdżającemu stypendium na maksymalnie 3 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

3. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika uzależnione jest od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży (Olsztyn) a miejscem docelowym i obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską.

-  od 10 do 99 km - 20 Euro
-  od 100 do 499 km – 180 Euro
-  od 500 do 1999 km – 275 Euro
-  od 2000 do 2999 km – 360 Euro
-  od 3000 do 3999 km – 530 Euro
-  od 4000 do 7999 km – 820 Euro
-  8000 km lub więcej  – 1500 Euro

Podróż powinna odbyć się dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu mobilności.

4. Mobilność może odbyć się wyłącznie do uczelni zagranicznej, z którą UWM ma podpisaną i ważną umową bilateralną w ramach programu Erasmus+. Umowa musi być zawarta przed procesem rekrutacyjnym.

5. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca bieżącego roku, a 30 września następnego roku.

6. Kandydat musi zapoznać się z wytycznymi uczelnianymi dotyczącymi realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych.

7. Stawki dofinansowania wyjazdu dostępne są w informacjach ogólnych.

II Proces rekrutacji

1. Pracownicy zainteresowani wyjazdem, zgłaszają się do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+, składając dokumenty aplikacyjne:
- formularz aplikacyjny (musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego)
- indywidualny program nauczania („Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”)
- zaproszenie z uczelni przyjmującej (dopuszcza się wydruk e-mail).

2. Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+, do dnia 18 października 2019 r., dostarcza do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej protokół wydziałowy poświadczony podpisem i pieczątką Dziekana wraz z dokumentami aplikacyjnymi pracowników.

3. Niezłożenie indywidualnego programu nauczania, formularza aplikacyjnego i zaproszenia wyklucza osobę z ubiegania się o wyjazd.

4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zostanie ogłoszona i przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Drugi termin składania dokumentów przez Koordynatorów Wydziałowych w BWM zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Osoba, która została wyłączona z postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie może ponownie złożyć aplikację w następnym terminie.

4. Kryteria kwalifikacji kandydatów:

a. Ocena indywidualnego programu nauczania. Elementy brane pod uwagę to:

 • kompletność wypełnienia;
 • każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków; w punkcie Content of the teaching programme obowiązkowo należy zamieścić działania, jakie będą podejmowane w trakcie nauczania w rozbiciu na każdy dzień mobilności (dopuszcza się zamieszczenie informacji o tym, że szczegółowy program nauczania jest zamieszczony w załączniku);
 • dokument musi być podpisany co najmniej przez pracownika i Koordynatora Wydziałowego/Dziekana.

b. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy wyjeżdżający po raz pierwszy oraz młodzi nauczyciele akademiccy.

c. Preferencyjnie traktowani będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz Ci, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

d. Preferowane będą zgłoszenia pracowników, którzy wybrali inne miejsce mobilności niż w dwóch poprzednich latach.

e. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca prowadzenie zajęć.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. nauki w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Prorektor ds. nauki może ustalić dodatkowe kryteria kwalifikacji.

III Realizacja mobilności

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności:

 • Indywidualny program nauczania  - z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (Dziekan Wydziału/Koordynator Wydziałowy) oraz uczelni przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów).
 • Formularz aplikacyjny – wydrukowany i złożony u Koordynatora Wydziałowego
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez uczelnię partnerską w danym terminie w celu przeprowadzenia wykładów.
 • Formularz A- Nauczyciele akademiccy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.
 • Formularz danych bankowych (UWM realizuje wypłatę stypendium wyłącznie przelewem bankowym)
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik – powinna być podpisana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem mobilności. Sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikowi. Stypendium zostanie wypłacone dopiero po podpisaniu umowy przez Prorektora ds. nauki.

UWAGA!: Zaleca się zarejestrowanie w serwisie Odyseusz (dotyczy tylko uczestników mających polskie obywatelstwo) https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel

Każdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu, zobowiązany jest do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej na okres trwania mobilności i dodatkowego na czas podróży.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem.

2. Po powrocie:

 • Oryginalne potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych
 • Potwierdzenie odbytej podróży (bilety, karty pokładowe, a w przypadku podróży autem – oświadczenie o odbytej podróży).
 • Ankieta on-line stypendysty programu Erasmus+.

Powyższe dokumenty pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze w terminie do 14 dni  po zakończenia mobilności.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie
z programu Erasmus+. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.