Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

I Informacje ogólne

1. Działanie to zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników instytucji szkolnictwa wyższego oraz rozwój zaangażowanych instytucji. Może przyjąć formę szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (jobshadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji zagranicą.

2. Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego oraz każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży, np.:

- publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
- organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
- partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
- instytut badawczy;
- fundacja;
- szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych).

3. Pobyt w instytucji przyjmującej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna pracownikowi wyjeżdżającemu stypendium na maksymalnie 4 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

4. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika uzależnione jest od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży (Olsztyn) a miejscem docelowym i obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską.

-  od 10 do 99 km - 20 Euro
-  od 100 do 499 km – 180 Euro
-  od 500 do 1999 km – 275 Euro
-  od 2000 do 2999 km – 360 Euro
-  od 3000 do 3999 km – 530 Euro
-  od 4000 do 7999 km – 820 Euro
-  8000 km lub więcej  – 1500 Euro

Podróż powinna odbyć się dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu mobilności.

5. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca bieżącego roku, a 30 września następnego roku.

6. Kandydat musi zapoznać się z wytycznymi uczelnianymi dotyczącymi realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych.

7. Stawki dofinansowania wyjazdu dostępne są w informacjach ogólnych.

II Proces rekrutacji

1. Pracownicy zainteresowani wyjazdem zgłaszają chęć wyjazdu do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej 
do 11 października 2019 r., składając dokumenty aplikacyjne:
- formularz aplikacyjny (musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego)
- indywidualny program szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”)
- zaproszenie z instytucji przyjmującej (dopuszcza się wydruk e-mail).

2. Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie wyklucza kandydata z ubiegania się o wyjazd.

3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, zostanie ogłoszona i przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Drugi termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Osoba, która została wyłączona z postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie może ponownie złożyć aplikację w następnym terminie.

4. Kryteria kwalifikacji kandydatów:

  a. Ocena indywidualnego programu szkolenia. Elementy brane pod uwagę to:

 • cele mobilności i oczekiwane rezultaty;
 • każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków; w punkcie Activities to be carried out obowiązkowo należy zamieścić działania, jakie będą podejmowane w trakcie szkolenia w rozbiciu na każdy dzień mobilności (dopuszcza się zamieszczenie informacji o tym, że szczegółowy program szkolenia jest zamieszczony w załączniku);
 • dokument musi być podpisany co najmniej przez kandydata i jego przełożonego.

  b. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy administracji Uczelni, wyjeżdżający po raz  pierwszy, wykazujący się zaangażowaniem w umiędzynarodowienie Uczelni.

  c. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca odbycie szkolenia.

  d. Preferowane będą zgłoszenia pracowników, którzy wybrali inne miejsce mobilności niż w dwóch    poprzednich latach.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. nauki w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Prorektor ds. nauki może ustalić dodatkowe kryteria kwalifikacji.

III Realizacja mobilności

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności:

 • Indywidualny program szkolenia z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (bezpośredni przełożony) oraz instytucji przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów).
 • Formularz aplikacyjny - wydrukowany i złożony w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej.
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez instytucję (musi zawierać dokładne daty szkolenia).
 • Formularz-A Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy.
 • Formularz danych bankowych (UWM realizuje wypłatę stypendium wyłącznie przelewem bankowym)
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik - powinna być podpisana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem mobilności. Sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikowi. Stypendium zostanie wypłacone dopiero po podpisaniu umowy przez Prorektora ds. nauki.

UWAGA!: Zaleca się zarejestrowanie w serwisie Odyseusz (dotyczy tylko uczestników mających polskie obywatelstwo) www.odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel

Każdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu zobowiązany jest do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej na okres trwania mobilności.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem.

2. Po powrocie:

 • Oryginalne potwierdzenie pobytu z uczelni zagranicznej, określające dokładny okres pobytu;
 • Potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem – oświadczenie o odbytej podróży;
 • Ankieta on-line stypendysty programu Erasmus+.

Powyższe dokumenty pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze w terminie do 14 dni  po zakończenia mobilności.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z programu Erasmus+. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Propozycje szkoleń dla pracowników administracyjnych znajdą Państwo na stronie: www.staffmobility.eu/staff-week-search