Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich 2020

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. 
Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2020 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków),
według Formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: STYPENDIA_FL@PAU.KRAKOW.PL do dnia 10 MAJA 2019 R. (decyduje data stempla).

Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 Pytania dotyczące stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich należy kierować na adres:

KATARZYNA.DZIEGLO@PAU.KRAKOW.PL

Więcej informacji:

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich