Nadzwyczajny konkurs projektowy w związku z walką z epidemią COVID-19

Dotacje IŚE zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:
1. Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
- zakup sprzętu w celu zaspokojenia pilnych potrzeb medycznych;
- zakup oprogramowania medycznego i innych narzędzi informatycznych w celu ułatwienia praktyk telemedycznych;
- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy pomiędzy i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
- realizacja i produkcja materiałów informacyjnych (infografie, wideo, media społecznościowe) kampanie) mające na celu ułatwienie rozpowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat środków, w tym higienicznych, aby uporać się z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
- tłumaczenie dokumentów, materiałów informacyjnych i prac badawczych na języki narodowe państw członkowskich IŚE nie będących członkami UE.
2. Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU)
- zakup sprzętu do celów e-learningu, w tym sprzętu komputerowego (szkolne tablice cyfrowe), komputer, laptopy, tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do obsługi na odległość nauki, itp.);
-  organizowanie seminariów internetowych (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i operatorów w dziedzinie edukacji (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE).
3. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)
- zakup sprzętu ułatwiającego inteligentną pracę, w tym sprzętu komputerowego (komputery, laptopy), tablety, urządzenia itp.) oraz oprogramowanie (narzędzia online, platformy do inteligentnej pracy itp.);
- organizacja seminariów online (webinarów) w celu ułatwienia transferu wiedzy między i wśród ekspertów i podmiotów gospodarczych (z unijnych państw-członków IŚE do tych członków IŚE pozostających poza UE);
- zakup usług doradczych ułatwiających innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i dematerializacji przedsiębiorstw
Łącznie w ramach konkursu IŚE do rozdysponowania będzie ok 600 tys. euro. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację IŚE do 100% wartości projektu, a maksymalnie do kwoty 40 tys. euro.
O dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim IŚE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków. Wszyscy wnioskodawcy muszą określić swoje status prawny w formularzu wniosku, odwołując się odpowiednio do odpowiedniego ustawodawstwa lub aktu prawnego.
Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również podmioty prywatne załączają oficjalny dokument potwierdzający rejestracja na formularzu zgłoszeniowym z grzecznościowym tłumaczeniem na język angielski.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie IŚE.