Konkurs Weave-Unisono

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości udziału w konkursie Waeve-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących. 

Konkurs Weave-UNISONO jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. W związku z tym w NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkursach – w ogłoszonym dziś konkursie Weave-UNISONO oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS. W 2021 r. Narodowe Centrum Nauki będzie kontynuowało współpracę z instytucjami partnerskimi z: Austrii (Austrian Science Fund -Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF), Czech (Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky - GAČR), Słowenii (Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS), Szwajcarii (Swiss National Science Foundation - SNSF) i Niemiec (German Research Foundation - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

Rolę agencji wiodącej przyjmuje instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku, który jest wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku dokonanej przez nią oceny.

Więcej informacji w tym wytyczne dla wnioskodawców oraz poradnik dotyczący procedury wnioskowania znajdują się na stronie NCN.