Komunikaty dotyczące działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

Komunikat Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

  1. W związku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektorat Sanitarny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dalej „Uniwersytet") rekomenduje:

1)       odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu do regionów objętych zagrożeniem epidemiologicznym;

2)       wystąpienie do partnerów Uniwersytetu z obszarów objętych zagrożeniem epidemiologicznym z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do Uniwersytetu.

  1. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej jest w kontakcie z osobami planującymi wyjazdy zagraniczne lub aktualnie przebywającymi na delegacjach zagranicznych. Wyjazdy, pobyty i wcześniejsze powroty studentów Uniwersytetu z wymian w ramach programu Erasmus+ są indywidualnie konsultowane przez pracowników Biura z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+.
  2. Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, zwanym dalej koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu, monitorowania swojego stanu zdrowia i kontakt z inspekcją sanitarną. Osoby te, w miarę dobrego samopoczucia, zobowiązane są do wykonywania swojej pracy lub nauki w domu. O tym fakcie należy powiadomić drogą elektroniczną kierownika właściwej jednostki organizacyjnej (dziekana lub kierownika jednostki) oraz Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej (bwm@uwm.edu.pl).
  3. Decyzje o usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na Uniwersytecie osób powracających do Polski z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym podejmują indywidualnie:

1)       w przypadku pracowników - kierownicy jednostek (dziekani lub kierownicy pozostałych jednostek). Za okres usprawiedliwionej nieobecności przysługuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze;

2)       w przypadku studentów i doktorantów - kierownicy jednostek dydaktycznych (dziekani i prodziekani ds. studenckich lub dyrektorzy i zastępcy dyrektora). Nieobecność na zajęciach (bez konieczności odrabiania) będzie usprawiedliwiona na podstawie biletów lub dokumentów podróży.

  1. Władze poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzący zajęcia proszeni są o monitorowanie życia akademickiego i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.
  2. Zaleca się, aby w miarę możliwości, wszelkie uroczystości z udziałem osób z zewnątrz o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe (krajowe i międzynarodowe) zostały przeniesione na inny termin lub ostatecznie odwołane.
  3. Zaleca się dezynfekcję sal i powierzchni ogólnouczelnianych, klamek, uchwytów, poręczy, włączników oraz akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, wskaźniki i piloty).
  4. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy:

1)      skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie - tel. 89 524 83 00, infolinia - 800 190 590;

2)       lub udać się na Oddział Chorób Zakaźnych Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1 fnie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego O - telefony: Izba przyjęć - 89 646 06 70,

gabinet lekarski 89 646 06 47, tel. do pokój pielęgniarek 89 649 06 22, Poradnia Chorób Zakaźnych 89 646 06 01.

Decyzję w sprawie kwarantanny podejmuje właściwy dyrektor inspekcji sanitarnej. Zaleca się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosować się do zawartych w nich zaleceń.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Górecki

Do pobrania