ForestValue - nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią ForestValue ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące następujących tematów:

  • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals
  • Building with wood from various perspectives
  • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci ForestValue (ESS);
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci ForestValue.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych międzynarodowych w systemie ESS: 13 kwietnia 2021 r., 13:00 CEST
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 kwietnia 2021 r.
  • Wyniki konkursu: wrzesień 2021 r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: na przełomie 2021 i 2022 r.

Szczegóły konkursu

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową!