Tłumaczenia dokumentów

Każdy dokument poświadczający wykształcenie wydany w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony na język polski.

Tłumaczenie świadectw maturalnych oraz dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami (wykazami ocen) musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub inne tłumaczenie na język polski poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji np. zaświadczenie lekarskie nie muszą być tumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.