Opłaty za studia i możliwości zwolnienia z opłat

Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - [pobierz]

  • Opłaty (w PLN )  za studia stacjonarne  prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 - [pobierz]
  • Opłaty (w PLN ) za  studia niestacjonarne dla  studentów rozpoczynających  naukę w roku akademickim  2021/2022 - [pobierz]

 

Opłat za studia stacjonarne, które odbywają się w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca –obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia  o Wolnym  Handlu  (EFTA) – strony  umowy  o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.159 ust.1  lub  art.186 ust.1 pkt 3  lub  4  ustawy  z dnia  12 grudnia  2013r.  o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r.  poz.2206 i 2282 oraz z 2018r. poz.107, 138 i 771);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej  Polskiej  albo  korzysta  z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca –posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art.11a  ust.2  ustawy  z dnia  7 października 1999r.  o języku polskim (Dz.U.  z2018r.  poz.931),  co  najmniej  na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Student może być również zwolniony z opłat za studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora.