WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT) KA 131-2021

I. Informacje ogólne

1. Działanie to zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników instytucji szkolnictwa wyższego oraz rozwój zaangażowanych instytucji. Może przyjąć formę szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (jobshadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji zagranicą.

2. Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego oraz każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży, np.:

- publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);

- organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;

- partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;

- instytut badawczy;

- fundacja;

- szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych).

3. Pobyt w instytucji przyjmującej może trwać minimalnie 2 dni robocze, a maksymalnie 6 tygodni. Uczelnia przyzna pracownikowi wyjeżdżającemu stypendium na maksymalnie 4 dni robocze z wyłączeniem podróży (stawki dostępne są w sekcji „warunki finansowe”).

4. Pracownik może otrzymać dofinansowanie z tytułu podróży w formie ryczałtu. Dofinansowanie kosztów podróży na uczestnika uzależnione jest od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży (Olsztyn) a miejscem docelowym i obliczane jest na podstawie kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską.

odległość

ryczał na koszty podróży

„green travel”

od 0 do 99 km

23 Euro  na uczestnika

-

od 100 do 499 km

180 Euro na uczestnika

210 Euro na uczestnika

od 500 do 1999 km

275 Euro na uczestnika

320 Euro na uczestnika

od 2000 do 2999 km

360 Euro na uczestnika

410 Euro na uczestnika

od 3000 do 3999 km

530 Euro na uczestnika

610 Euro na uczestnika

od 4000 do 7999 km

820 Euro na uczestnika

-

8000 km lub więcej

1500 Euro na uczestnika

-

Podróż powinna odbyć się dzień przed rozpoczęciem i dzień po zakończeniu mobilności.

Pracownikowi korzystającemu ze zrównoważonych środków transportu (np.: samochód, autobus, pociąg, prom, itp.) przysługuje dodatek do kosztów podróży (tzw. „green travel”) zgodnie ze stawkami opublikowanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA).

 5. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 września 2021 roku, a 31 października 2023 roku.

6. Kandydat musi zapoznać się z wytycznymi uczelnianymi dotyczącymi realizacji wyjazdów w celach szkoleniowych.

II. Proces rekrutacji

UWAGA! Obecny nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 1 marca 2022 do 30 czerwca 2022.

1. Pracownicy zainteresowani wyjazdem zgłaszają chęć wyjazdu do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej do
31 stycznia 2022 r.,
składając dokumenty aplikacyjne:
- formularz aplikacyjny (musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego)
- indywidualny program szkolenia („Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”)
- zaproszenie z instytucji przyjmującej (dopuszcza się wydruk e-mail).

2. Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie wyklucza kandydata z ubiegania się o wyjazd.

3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, zostanie ogłoszona i przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. Kolejny termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej. Osoba, która została wyłączona z postępowania kwalifikacyjnego w pierwszym terminie może ponownie złożyć aplikację w następnym terminie.

4. Kryteria kwalifikacji kandydatów:

  a. Ocena indywidualnego programu szkolenia. Elementy brane pod uwagę to:

 • cele mobilności i oczekiwane rezultaty;
 • każda z 4 części Section to be completed BEFORE THE MOBILITY. I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME musi zawierać min. 500 znaków; w punkcie Activities to be carried out obowiązkowo należy zamieścić działania, jakie będą podejmowane w trakcie szkolenia w rozbiciu na każdy dzień mobilności (dopuszcza się zamieszczenie informacji o tym, że szczegółowy program szkolenia jest zamieszczony w załączniku);
 • dokument musi być podpisany co najmniej przez kandydata i jego przełożonego.

  b. Pierwszeństwo przy kwalifikacji mają pracownicy administracji Uczelni, wyjeżdżający po raz  pierwszy, wykazujący się zaangażowaniem w umiędzynarodowienie Uczelni.

  c. Bardzo dobra znajomość języka obcego, umożliwiająca odbycie szkolenia.

  d. Preferowane będą zgłoszenia pracowników, którzy wybrali inne miejsce mobilności niż w dwóch    poprzednich latach.

e. Uczestnik nie może realizować dwóch i więcej mobilności w tej samej jednostce zagranicznej w cyklu projektowym.

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym programu Erasmus+. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni może ustalić dodatkowe kryteria kwalifikacji.

III. Realizacja mobilności

1. Przed wyjazdem:

Dokumenty niezbędne do realizacji mobilności:

 • Indywidualny program szkolenia - z podpisami: pracownika, strony wysyłającej (bezpośredni przełożony) oraz instytucji przyjmującej (dopuszcza się skan dokumentów).
 • Formularz aplikacyjny - wydrukowany i złożony w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej.
 • Zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez instytucję (musi zawierać dokładne daty szkolenia).
 • Wniosek o wyjazd za granicę - pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do złożenia wniosku do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku z naruszeniem terminu powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 • Formularz danych bankowych  – przelew stypendium realizowane jest wyłącznie na konto uczestnika. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków, jeśli bank nie posiada siedziby na terenie Polski.
 • Ubezpieczenie – pracownik zobowiązany jest do przedstawienia dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, OC i NNW. Ubezpieczenie powinno obejmować okres trwania mobilności wraz z czasem podróży.
 • Umowa finansowa Uczelnia – Pracownik – powinna być podpisana co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem mobilności. Sporządzana jest przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a następnie przekazywana pracownikowi. Stypendium zostanie wypłacone dopiero po podpisaniu umowy przez Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni.

Każdy pracownik zakwalifikowany do wyjazdu zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi dla podróżnych wynikających z COVID-19 i do bezwzględnego zastosowania się do nich.

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się uczestnika do opublikowanych informacji i wynikających z tego konsekwencji.

Zaleca się odpowiednio wczesne rozpoczęcie dopełniania formalności związanych z wyjazdem.

2. Po powrocie:

 • Oryginalne potwierdzenie pobytu z uczelni zagranicznej, określające dokładny okres pobytu;
 • Potwierdzenie odbytej podróży (oświadczenie o odbytej podróży wraz z elektronicznym dowodem podróży (np. skan biletu/karty pokładowej));
 • Raport on-line stypendysty programu Erasmus+.

Powyższe dokumenty pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze w terminie do 30 dni  po zakończenia mobilności.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z programu Erasmus+. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Propozycje szkoleń dla pracowników administracyjnych znajdą Państwo na stronie: www.staffmobility.eu/staff-week-search