Kraje partnerskie Projekt KA 107-2018 (Ukraina, Białoruś, USA, Senegal, Armenia, Rosja, Indie, Wietnam, Tadżykistan, Uzbekistan), umowa realizowana w okresie 1.06.2018-31.07.2020

Wytyczne uczelniane

1. Informacje ogólne

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Ukraina, Białoruś, USA, Senegal, Armenia, Rosja, Indie, Wietnam, Tadżykistan, Uzbekistan.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (5 miesięcy)
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (7 dni dydaktycznych)
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (7 dni)

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy Międzynarodowej, swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+.

2. Liczba grantów i uczelnie partnerskie

L.p

Kraj

Nazwa uczelni

Wydział

Przyznane miejsca

1

Indie

Uniwersytet Manipal w Karnatace

WNS

STA - 1 incoming (Indie-UWM)  

2

Ukraina

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

WH

STA - 1 incoming (Ukraina-UWM)

3

Ukraina

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES)

WKŚiR

 STA - 1 incoming (Ukraina-UWM)

4

Ukraina

 

Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska

WNS

 STA - 1 outgoing (UWM-Ukraina)

5

USA

Iowa State University of Science and Technology

WBZ

 STA - 1 incoming (USA-UWM); STT - 1 incoming (USA-UWM); SMS - 1 outgoing (UWM-USA); STA - 1 outgoing (UWM-USA); STT - 1 outgoing (UWM-USA)

6

Białoruś

Uniwersytetem Grodzieński im. Janki Kupały

WMiI

 STA - 1 outgoing (UWM-Białoruś)

7

Białoruś

Grodzieński Państwowy Uniwersytet Rolniczy

WMW

 STA - 1 incoming (Białoruś-UWM)

8

Senegal

Uniwersytet Cheikh Anta Diop w Dakarze (Universite Cheikh Anta Diop de Dakar )

WH

 STA - 2 incoming (Senegal-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Senegal)

9

Armenia

Państwowy Uniwersytet w Erywaniu

WNS

STA - 1 incoming (Armenia-UWM); STT - 1 incoming (Armenia-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Armenia)

10

Rosja

Kemerowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki

WH

STA - 1 incoming (Rosja-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Rosja); STT - 1 incoming (Rosja-UWM) 

11

Rosja

Piatigorski Uniwersytet Państwowy

WH

STA - 2 incoming (Rosja-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Rosja); SMS - 1 incoming (Rosja-UWM); SMS - 1 outgoing (UWM-Rosja)

12

Wietnam

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

WNoŚ

STA - 1 incoming (Wietnam-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Wietnam)

13

Tadżykistan

Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu

WNE

STT - 1 incoming (Tadżykistan-UWM); STA - 1 outgoing (UWM-Tadżykistan)

14

Uzbekistan

Karshi engineering-economic institute

WNoŚ

STA - 1 incoming (Uzbekistan-UWM)

Wysokość stypendium

 

SMS incoming

800 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

SMS outgoing

700 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

STA incoming

140 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

STA outgoing

180 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

STT incoming

140 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

STT outgoing

180 EUR/dzień + ryczałt na koszty podróży (według kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

 

SMS- wyjazdy/przyjazdy na studia

STA- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć

STT- wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

 

3. Terminy aplikacji/wniosek/selekcja kandydatów

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu należy złożyć do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ (http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/koordynatorzy-wydzialowi):

  • w terminie do 15 listopada 2018 r. – w przypadku wniosków o przyznanie grantu studentom (przyjazdy) na semestr letni roku akademickiego 2018/2019
  • w terminie do 30 listopada 2018 r. – w przypadku wniosków o przyznanie grantu studentom (wyjazdy) na semestr letni roku akademickiego 2018/2019
  • w terminie do 15 grudnia 2018 r. – w przypadku wniosków o przyznanie grantu pracownikom w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych (przyjazdy)  w trakcie roku akademickiego 2018/2019 (luty-wrzesień) i w trakcie roku akademickiego 2019/2020 (październik-grudzień)
  • w terminie do 31 grudnia 2018 r. – w przypadku wniosków o przyznanie grantu pracownikom w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych (wyjazdy) w trakcie roku akademickiego 2018/2019 (luty-wrzesień) i w trakcie roku akademickiego 2019/2020 (październik-grudzień)

Studenci są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

-  zgody Dziekana Wydziału na kontynuację studiów zagranicą, otrzymanej po zaliczeniu roku akademickiego poprzedzającego wyjazd,

- CV,

- listu motywacyjnego,

- Porozumienia o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA) 

Selekcji dokumentów dokonuje Komisja Wydziałowa, składająca się z Dziekana/Prodziekana Wydziału oraz Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+. Komisja przesyła do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej listę osób, którym został przyznany grant oraz dokumenty wybranych w selekcji uczestników.  Komisja Uczelniana działająca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w skład której wchodzą Prorektor ds. Nauki oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ zatwierdza decyzję Komisji Wydziałowej.

Pracownicy są zobligowani do złożenia następujących dokumentów:

formularza aplikacyjnego,

- wykazu osiągnięć naukowych,

- listu motywacyjnego,

- propozycji Indywidualnego Programu Nauczania/propozycji Indywidualnego Programu Szkolenia.

Selekcji dokumentów dokonuje Komisja Wydziałowa, składająca się z Dziekana/Prodziekana Wydziału oraz Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+. Komisja przesyła do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej listę osób, którym został przyznany grant oraz dokumenty wybranych w selekcji uczestników.  Komisja Uczelniana działająca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w skład której wchodzą Prorektor ds. Nauki oraz Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ zatwierdza decyzję Komisji Wydziałowej.

4. Niezbędne dokumenty

a) studenci

Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- formularz danych bankowych,

- kalendarz akademicki (w przypadku, jeżeli z zaproszenia nie wynikają daty trwania semestru),

- dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania mobilności,

- umowa finansowa Uczelnia – Student,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

W trakcie mobilności:

- porozumienie o programie studiów na uczelni zagranicznej (LA), sekcja During the mobility (w przypadku zmiany przedmiotów)

Po zakończeniu mobilności:

- oryginał potwierdzenia pobytu na uczelni zagranicznej,

- oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records),

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line

b) pracownicy

Po zakwalifikowaniu się na wyjazd:

- wniosek wyjazdowy (Formularz-A). Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do złożenia Formularza A do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem. Złożenie wniosku w terminie krótszym nie gwarantuje terminowego załatwienia sprawy;

- formularz danych bankowych,

- umowa finansowa Uczelnia – Pracownik,

- rejestracja w systemie ODYSEUSZ www.odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

Po zakończeniu mobilności:

- pisemne potwierdzenie pobytu w uczelni zagranicznej, określające czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych,

- potwierdzenie odbytej podróży w postaci biletów, kart pokładowych, a w przypadku podróży autem: oświadczenie o odbytej podróży,

- raport Stypendysty programu Erasmus+ w formie on-line