Informacje ogólne

• W Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu (KA103) oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107)
• Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne, niż w przypadku mobilności między krajami programu
• Wnioski są oceniane według kryterium jakościowego przez ekspertów zewnętrznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+
 
Pytania szczegółowe dotyczące mobilności z państwami partnerskimi 
1. Zgodność ze strategią: w jaki sposób planowana mobilność jest zbieżna ze strategią umiędzynarodowienia współpracujących uczelni wyższych. Uzasadnienie poszczególnych typów mobilności.
2. Jakość ustaleń dotyczących współpracy: dotychczasowe doświadczenia w podobnych projektach z instytucjami w danym Kraju Partnerskim i wyjaśnienie podziału ról, zadań i zakresu odpowiedzialności w umowie międzyinstytucjonalnej.
3. Jakość koncepcji projektu i jego wdrożenia: fazy projektu mobilności, dobór uczestników, wsparcie uczestników, uznawalność.
4. Znaczenie projektu i upowszechnienie: znaczenie projektu mobilności dla jego uczestników, beneficjentów, instytucji partnerskich, a także na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.