Erasmus+

 Program edukacyjny na lata 2014-2020

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+.
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkoły Wyższej (ECHE) upoważniającą uczelnię do aplikowania o nowe środki na mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wykaz wszystkich instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego wraz z przyporządkowaniem uczelniom ich numeru PIC

UWM Erasmus Policy Statement

 

Zapoznaj się z ulotką o programie oraz prawami mobilnych studentów w Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące programu opublikowane są na stronie www.erasmusplus.org.pl.